• Bạn bè ở Châu Á, vui lòng gửi trang web sự kiện Metaverse của bạn, điền thông tin mô tả nội dung sự kiện và vượt qua bài đánh giá trong vòng 24-36 giờ, sau đó bạn có thể đăng nhập vào Metachain Galaxy